Informace o zpracování osobních údajů

Správce

GEBAS CZ s.r.o., se sídlem Národní 340/21, 110 00 Praha 1, IČ: 259 24 796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 209312, zastoupená Ing. Vítězslavem Gebasem, jednatelem, známá pod obchodním jménem GEBAS Reality – privátní makléř. (dále jen „GEBAS Reality – privátní makléř“) Kontaktní údaje: info@gebas-reality.cz

Účely zpracování

GEBAS Reality – privátní makléř zpracovává Vaše osobní údaje, které společnost získala od Vás nebo jiných zdrojů, k následujícím účelům:

  • Povinná identifikace a kontrola klienta podle zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).
  • Plnění povinností a závazků, které ze smlouvy uzavřené mezi GEBAS Reality – privátní makléř a Vámi nebo právnickou osobou , kterou zastupujete (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), nebo mezi prodávajícícím a kupujícím, včetně zvěřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách GEBAS Reality – privátní makléř (www.gebas-reality.cz)
  • Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uskutečněná transakce – data o nemovitostech – makléř, výše provize, hodnota nemovitosti/výše nájmu) budou zařazeny do systému Irest, který slouží k evidenci osob, zakázek a kontrole činnosti makléřů a k vytvoření inzerce a nabídek pro potřeby GEBAS Reality – privátní makléř.

Právní základ

GEBAS Reality – privátní makléř je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, případně z důvodů opraávněných zájmů GEBAS Reality – privátní makléř a právnické osoby, kterou zastupujete. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci ani v ní pokračovat.

Zpracovatelé

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s GEBAS Reality – privátní makléř zpracovávat realitní makléř, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a GEBAS Reality – privátní makléř bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na GEBAS Reality – privátní makléř, která Vám následně přidělí kontaktní osobu.

Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systému Irest je pověřena GEBAS Reality – privátní makléř a její makléři. Systém Irest je spravován externí společností DALTEN media s.r.o.

Příjemci

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly klienta mohou být předávány příslušným úřadům ( Finanční analytický úřad). Váš inzerát (informace o nemovitosti ) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí GEBAS Reality – privátní makléř.

Základní údaje o Vašich transakcích budou předány GEBAS Reality – privátní makléř.

Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s GEBAS Reality – privátní makléř. Po ukončení spolupráce si GEBAS Reality – privátní makléř ponechá jen osobní údaje a dokumenty ezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz ( po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena opravněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ GEBAS Reality – privátní makléř MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD GEBAS Reality – privátní makléř NEPROKÁŽOU ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podmětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Chcete podrobnější informace nebo se jen zastavit na kávu?

Máte dotaz?
Neváhejte se zeptat